Wander

Ik ben Wan­der Rooi­j­ac­kers, de per­soon ach­ter Wan­der­werk. Van­af 2010 werk ik met veel ple­zier als free­lan­ce­re­dac­teur. Om een idee te geven van mijn pro­fes­si­o­ne­le leven vóór mijn bestaan als zelf­stan­di­ge, staat hier­on­der een over­zicht van mijn rele­van­te werk­er­va­ring, oplei­din­gen en cursussen.

Relevante werkervaring

 • Redac­teur van Die­rect, het kwar­taal­ma­ga­zi­ne van de Haag­se Dierenbescherming
 • Plaats­ver­van­gend eind­re­dac­teur van de vak­bla­den ROma­ga­zi­ne en het Tijd­schrift voor de Poli­tie bij uit­ge­ve­rij Reed Business
 • Auteur voor de web­si­te Historiek.net.
 • Redacteur/contentcoördinator van juri­di­sche ken­nis­ban­ken bij uit­ge­ve­rij Reed Business
 • Sta­ge bij dag­blad de Stentor/Zwolse Courant
 • Cor­res­pon­dent voor huis-aan-huis­blad De Peper­bus in Zwolle
 • Co-pre­sen­ta­tor van het radio­pro­gram­ma ‘Metal Mili­tia’ bij de loka­le radio-omroep te Wijhe

Opleidingen & cursussen

 • Pre-mas­ter Jour­na­lis­tiek aan de Vrije Uni­ver­si­teit in Amsterdam
 • Oplei­ding Jour­na­lis­tiek aan Hoge­school Win­des­heim te Zwolle
 • Cur­sus Auteurs­ma­na­ge­ment, VOB Boek & Media Academie
 • Cur­sus Hoe werkt de gemeen­te, Bestuursacademie
 • Cur­sus Schrij­ven voor het web