Vertalen E/N

Wan­der­werk ver­taalt Engel­se tek­sten naar het Neder­lands. De com­bi­na­tie van mijn Engel­se taal­ken­nis, Neder­land­se taal­be­heer­sing en schrij­fer­va­ring garan­deert een hel­de­re en soe­pe­le ver­ta­ling van bijvoorbeeld:

  • web­si­tes
  • arti­ke­len
  • pers­be­rich­ten
  • brie­ven
  • bro­chu­res

Recente opdrachten

Sinds 2013 ver­taal ik regel­ma­tig zake­lij­ke pers­be­rich­ten over uit­een­lo­pen­de onder­wer­pen voor Nan­jing Shang­long Com­mu­ni­ca­ti­ons Co Ltd. Deze wor­den gepu­bli­ceerd via PR News­wi­re Neder­land.