Redactie

Wan­der­werk heeft jaren­lan­ge erva­ring met:

  • Eind­re­dac­tie: her­schrij­ven, redi­ge­ren en corrigeren
  • Bureau­re­dac­tie: auteurs­ma­na­ge­ment en contentcoördinatie
  • Con­tent­ma­na­ge­ment en ‑migra­tie

Kijk bij mijn recen­te opdrach­ten.

Specialisaties

U bent bij Wan­der­werk aan het juis­te adres voor het aan­scher­pen van uw zake­lij­ke com­mu­ni­ca­tie naar com­pac­te, com­mer­ci­eel aan­trek­ke­lij­ke web­tek­sten met een hel­de­re boodschap.

Boven­dien is Wan­der­werk heel bedre­ven in het voor ieder­een toe­gan­ke­lijk maken van stram­me, for­me­le tek­sten. Denk bij­voor­beeld aan het omzet­ten van een juri­disch com­men­taar naar een soe­pe­le, hel­de­re en voor­al bon­di­ge tekst.

Tarief

Alle tarie­ven zijn marktconform.