Hallo!

Wat leuk dat je mijn web­si­te bezoekt! Je bent aan het juis­te adres voor bij­voor­beeld gron­di­ge tekst­re­dac­tie, nauw­keu­ri­ge tekst­cor­rec­tie of een kri­ti­sche eind­re­dac­tie. Ik zorg voor een toe­gan­ke­lij­ke, bon­di­ge en soe­pe­le tekst. Zon­der spel- en taal­fou­ten natuurlijk.

Sinds eind 2010 heb ik veel erva­ring opge­daan met het redi­ge­ren van uit­een­lo­pen­de tek­sten. Mijn ster­ke kant ligt voor­al in het voor een bre­der publiek begrij­pe­lijk maken van bij­voor­beeld juri­di­sche of amb­te­lij­ke tek­sten voor met name de over­heids­bran­che. 
Daar­naast ben ik als vas­te free­lan­ce­re­dac­teur ver­bon­den aan de Afde­ling Bid­ma­na­ge­ment van Olym­pia, in 2021 ver­ko­zen tot Pro­po­sal­team van het jaar.

Nieuws­gie­rig? Kijk bij mijn recen­te opdrach­ten.

Tarie­ven zijn marktconform.